Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Inbegärt utlåtande om förslag till ändring av statsrådets förordning om avfallsförbränning

Utlåtande , Publicerat:

Till Miljöministeriet
Hänvisning: YM 10/400/2006

Natur och Miljö har bekantat sig med förslaget och vill som sin åsikt framföra följande:

1. Precisering av tillämpning gällande förbehandling av avfall

Enligt förslaget skulle förordningens 1 § kompletteras med ett förtydligande, att förordningen skall tillämpas även i sådana fall där avfallet förbehandlas genom förgasning, pyrolys eller plasmabehandling. Behovet av detta förtydligande uppstod, när verksamhetsidkare i Vanda försökte kringgå förordningen genom att i sina ansökningar skilja åt processerna. Det föreslagna tillägget kan ses som en bekräftelse av tillämpningsområdet så som det redan är definierat i förordningens 2 §. Natur och Miljö stöder förslaget.

2. Undantag för rent träavfall

Natur och Miljö understöder förslagets grundläggande syfte, d.v.s. att undanta rent träavfall från avfallsförbränningsförordningens tillämpningsområde. På grund av avfallshanteringsbranschens karaktär är det dock en stor utmaning att bygga upp ett regleringssystem som inte ger möjligheter till missbruk, d.v.s. att trämaterial förorenat av tungmetaller och andra skadliga ämnen trots allt bränns utan den noggranna kontroll som avfallsförbränningsförordningen kräver.

Miljöministeriet föreslår nu genom ändringar i § 1 ett system, där verksamhetsidkarens redogörelse över träavfallets ursprung, eller mätningar när processen inleds, skulle räcka som grund för att undantag från förordningens krav. Natur och Miljö betvivlar, att detta i praktiken garanterar en tillräcklig miljöskyddsnivå, utan anser, att ett sertifierat kvalitetskontrollsystem eller regelbundna kontrollmätningar bör förutsättas.

3. BAT

Natur och Miljö understöder förslaget till ändring av 3 §, enligt vilken tillståndsvillkoren kan vara strängare än förordningens miniminivåer, såvida det går att hänvisa till BAT-nivåer. Avsaknaden av en sådan regel har medfört, att tillståndsvillkoren i många fall varit långt ifrån BAT-nivå och nivåer som finländska verksamhetsidkare enligt egen utsago kunde uppnå. Natur och Miljö håller därför inte med motiveringarna till förändringen (avsnitt 4.3), enligt vilka skulle det inte i regel finnas behov av att tillämpa den nya möjligheten i praktiken.

Högaktningsfullt,


Bernt Nordman
verksamhetsledare

Taggar

Du kanske också är intresserad av...