Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Inbegärt utlåtande om förslag till förvaltningsplan för Östersjöns sälstammar (utkast 15.1.2007)

Utlåtande , Publicerat:

Till Jord- och skogsbruksministeriet
Hänvisning: Dnr 284/720/2006

Natur och Miljö har tagit del av förslaget till förvaltningsplan för Östersjöns sälstammar och vill som sin åsikt framföra följande:


A. Allmänt

Natur och Miljö anser, att förvaltningsplanens första del (Del 1) ger en på det hela taget god bild av utgångspunkterna för förvaltningen av gråsälstammarna. Beträffande vikaren anser Natur och Miljö dock, att beskrivningen i bl.a. avsnitt 8.2 underskattar problemen för stammarna i Finska viken och Skärgårdshavet. Därmed kan vikarens skyddsstatus inte anses vara gynnsam.

Del 2, som innehåller förslag till mål och åtgärder, har uppenbara och allvarliga brister. Natur och Miljö anser, att förslaget till vissa delar står i konflikt med HELCOMs nya sälrekommendation från år 2006. Förslaget innehåller flera punkter som Natur och Miljö inte kan omfatta. Förbundet vill nedan lyfta upp vissa centrala frågeställningar som bör korrigeras innan förvaltningsplanen kan godkännas.

B. Detaljerade kommentarer till Del 2

9.2 Mål för förvaltningen av sälstammarna

Natur och Miljö anser, att det inte finns tillräckligt fasta biologiska grunder för det här använda begreppet Finlands gråsälsstam. De gråsälar, som observeras på finländskt område, hör till hela Östersjöns gråsälsstam och kan röra sig över stora områden. Enligt HELCOMs nya sälrekommendation, som Finland godkänt, utgör Östersjöns gråsälar en gemensam förvaltningsenhet.

Natur och Miljö understöder tanken, att förvaltningen primärt skall hantera den socioekonomiska toleransnivån genom att fokusera på att förebygga problem och minimera skador. Den andra målsättningen (s 70) missar dock helt målet genom att antyda, att sälskador skulle kunna förebyggas och ersättas genom ökat samarbete och informationsutbyte mellan intressegrupperna. Natur och Miljö föreslår att punkten stryks eller omformuleras grundligt.

I samma andra målsättning (s 70) – liksom på många andra punkter senare (t.ex. 10.3) – används begreppet intressegrupper. Natur och Miljö anser, att förvaltningsplanen tydligt bör definiera vilka organisationer som kan anses vara primära intressegrupper i frågor som gäller förvaltningen av sälstammarna.

10.1 Nya förvaltningsområden för sälstammar

Förslaget till åtgärdsprogram saknar en biologisk analys av ändamålsenligheten i den föreslagna indelningen av Finland i tre förvaltningsområden. Natur och Miljö bedömer att indelningen kan motiveras för vikarens del, eftersom vikaren är betydligt mer stationär. För gråsälens del är dock uppställande av regionala målsättningar (10.3) för antalet individer meningslöst på grund av gråsälarnas stora rörlighet.

Vid ett eventuellt bildande av förvaltningsområden, bör Ålands status preciseras, eftersom Åland har egen lagstiftning för sälfrågor.

10.3 Förvaltningsområden och målsättningar från gråsälsstammen

De föreslagna målsättningarna utgår ifrån del felaktiga tanken att man enbart med hjälp av reglering av de regionala stammarnas storlek med hjälp av jakt skulle kunna hålla av gråsälar orsakade skador på en skälig nivå samtidigt som de regionala stammarnas livskraft inte skulle äventyras.

Natur och Miljö anser att det i viss mån kan vara möjligt att med hjälp av jakt förändra gråsälsstammens beteende så att olägenheterna för fiskerinäringen minskar. För tydlighetens skull bör dock förvaltningsplanens samtliga ställningstaganden till säljakt samlas under en och samma rubrik (förslagsvis det nuvarande kapitlet 12).

10.4 Förvaltningsområden för vikarstammen och målsättningar inom området

Natur och Miljö anser, att den femte (sista) åtgärden (s 74) för område 1 (Bottenviken – Kvarken) i sin nuvarande form är allt för otydlig. Förbundet efterlyser för det första noggrannare jaktetiska avgränsningar av begreppet ”ta bort/ eliminera” och för det andra en noggrannare definition av formuleringen ”förorsakar skada”.

11 Skyddet av sälstammar och skyddsområden

Med hänsyn till de svaga sydliga vikarstammarna kan man enligt Natur och Miljö inte idag utesluta behovet av nya eller utvidgade skyddsområden. Därmed bör det fjärde åtgärdsstycket (s 76) helt strykas.

12.1 Gråsälsjakt

Natur och Miljö stöder förslaget, att jaktlicensförfarandet fortfarande skall styras på nationell nivå av jord- och skogsbruksministeriet.

Natur och Miljö anser att den andra åtgärdshelheten (s 77) innehåller flera oacceptabla formuleringar:
• Det är högst oklart vad som menas med begreppet ”i första hand” i den första meningen. Natur och Miljö kan inte se några andra acceptabla sätt att begränsa gråsälbeståndets tillväxt än genom jakt som följer etiska principer och bygger på hållbart nyttjande.
• Den andra meningen går stick i stäv med målsättningen att fokusera på minskandet av olägenheter för fiskerinäringen. Natur och Miljö ser ingen större mening med att rikta jakttrycket till områden med mycket gråsälar, utan den bör i första hand riktas till områden, där sälsäkra fiskeredskap av någon orsak inte kan utnyttjas.
• Som ovan nämns motsätter sig Natur och Miljö den föreslagna indelningen i förvaltningsområden för gråsälens del.

Däremot vill Natur och Miljö kraftigt stöda åtgärdshelhetens sista mening, enligt vilken säljakten inte får störa genomförandet av den internationella flyginventeringen i månadsskiftet maj-juni.

Natur och Miljö understöder varmt formuleringarna i det sjunde (sista) åtgärdsstycket (s 78).

12.2 Vikarjakt

Natur och Miljö stöder förslagen.

12.3 Övervakning av säljakten

Natur och Miljö anser, att förvaltningsplanen för sälstammarna inte kan godkännas innan de i detta kapitel (s 79) efterlysta konkreta åtgärdsförslagen för effektivering av övervakning av säljakten har utarbetats och inkluderats i planen.

13.1. Nyttjande av sälar i naturturismen

Natur och Miljö stöder varmt främjande av sälrelaterad natur- och upplevelseturism, men motsätter sig det andra åtgärdsförslaget (s 80), enligt vilket denna verksamhet skulle styras till sälskyddsområdena.

13.2 Övrigt nyttjande av sälar

Även om Natur och Miljö självfallet anser, att sälstammarnas gynnsamma bevarandestatus inte får äventyras, är hänvisningen till detta i den föreslagna åtgärden onödig, eftersom de tidigare nämnda övergripande målsättningarna för förvaltningen av stammarna bör anses vara bindande, samt att det här avsedda nyttobruket är relaterat till jakt, som behandlas i kapitel 12.

14.1 Förebyggande av skador som orsakats av säl

Natur och Miljö anser, att den tredje åtgärden (s 81) bör strykas av följande orsaker: För det första måste nyckeltermen ”problemindivid” definieras mycket tydligare. För det andra kunde formuleringen tolkas som ett godkännande av skyddsjakt i en form, som inte bygger på principen om hållbart nyttjande av naturresurs, vilket bland annat förutsätter avsikt att ta tillvara bytet.

Natur och Miljö efterlyser betydligt större satsningar på utveckling av tekniska lösningar för att skydda fiskebragder mot sälar. Innovationer på detta område kunde ha stor exportpotential. En statligt finansieriat utvecklingsprogram kunde få igång denna form av verksamhet.


14.2 Ersättning av skador som orsakats av sälar

Natur och Miljö stöder den sista åtgärden beträffande stöd till anskaffning av sälsäkra fångstredskap men anser, att den hör till kapitel 14.1.

C. Sammanfattning

Natur och Miljö anser, att förslaget till förvaltningsplan inte kan godkännas i sin nuvarande form. Förbundet föreslår, att en arbetsgrupp med representanter för relevanta intressenter inklusive naturskyddsorganisationer i snabb takt skulle tillsättas med uppdrag att finslipa åtgärdsdelen.


Högaktningsfullt,

Bernt Nordman, verksamhetsledare

Taggar

Du kanske också är intresserad av...