Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Vi värdesätter din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.Läs mer om de cookies vi använder.

Dina cookieinställningar har sparats.

Utlåtande om regeringens förslag till riksdagen om omorganisering av Havsforskningsinstitutets verksamhet samt tillhörande lagstiftning

Utlåtande , Publicerat:

Kommunikationsministeriet
Hänvisning: LVM16:00/2008

Natur och Miljö har bekantat sig med regeringens förslag till riksdagen om omorganisering av Havsforskningsinstitutets verksamhet samt tillhörande lagstiftning och vill som sin åsikt framföra följande:

Allmänt

Östersjöns tillstånd är kritiskt, varför alla åtgärder som medför ett förbättrat tillstånd är av största vikt. En viktig del i att bygga en förståelse för Östersjöns funktion och därmed en grund för beslut för åtgärder, är en kvalitativ forskning. Det nu presenterade förslaget har som målsättning att stärka Östersjöforskningen, vilket i sig är bra. Natur och Miljö anser dock att man i förslaget saknar belägg för att detta kommer att ske genom att splittra Havsforskningsinstitutets tvärvetenskaplighet, det vill säga splittra de biologisk-kemiska och fysikaliska enheterna. Förslaget innebär också att havsforskningen i Finland förlorar sin egen lagstiftning och budget varvid dess ställning inskränks. Natur och Miljö antar att besparingar inte heller kommer att kunna göras då t.ex. lönekostnaderna ökar och specialbyggda laboratorieutrymmen inte utnyttjas i rätt syfte, men eftersom en ekonomisk kalkyl på konsekvenserna av förslaget saknas är det svårt att ta ställning till frågan.

Med hänvisning till de ovanstående tydliga bristerna i förslaget anser Natur och Miljö att förslaget bör dras tillbaka och andra lösningar utredas.

Detaljkommentarer
Kapitel 1.2 Internationell jämförelse
Internationellt har havsforskningen utvecklats till större tvärvetenskapliga kluster (t.ex. Sverige, Norge). Nu går man i motsatt riktning i Finland. I förslaget listas endast olika länders havsforskningsinstitut utan att analysera havsforskningens internationella tyngdpunkter och trender.

Kapitel 1.3 Bedömning av nuläget
I förslaget påstås att Finlands miljöcentral och Havsforskningsinstitutet gör dubbelt arbete, men några konkreta exempel ges inte i förslaget. Snarare presenteras en tydlig arbetsfördelning mellan de två instituten som visar på att båda behövs och samarbetet redan i dagens läge är fungerande. Natur och Miljö ser att eventuella dubbla verksamheter går att åtgärda utan att Havsforskningsinstitutet läggs ner.
I dagens läge ligger fördelningen mellan Finlands miljöcentral och Havsforskningsinstitutet i uppdelningen kust och hav. Enligt förslaget skulle gränsen flyttas till biologisk-kemisk havsforskning (Finlands miljöcentral) och fysikalisk havsforskning (Meteorologiska institutet). I båda modellerna har man alltså verksamhet på olika institut och olika förvaltningssektorer. Risken för överlappande arbete finns sålunda i båda modellerna och samarbete mellan olika institut över förvaltningsgränserna krävs i båda fallen. I dagens läge fungerar uppdelningen kust och hav mellan Finlands miljöcentral och Havsforskningsinstitutet. Däremot splittras en stark och nödvändig tvärvetenskaplighet om havsforskningens fysikaliska element skiljs från de biologiska och kemiska elementen då den biologiska havsforskningen är starkt beroende av den fysikaliska. Också ekosystemapproachen, som genomsyrar t.ex. EUs nya marina strategi och HELCOM:s handlingsprogram för Östersjön, kräver en stark tvärvetenskaplighet av havsforskningen.
Mycket av den kritik som förslaget framför om Havsforskningsinstitutets service gällande t.ex. vattenstånd och samarbete med Meteorologiska institutet är obefogad eftersom de redan i dagsläge fungerar.

Kapitel 2 Målsättningar och centrala förslag
Enligt förslaget strävar man efter att förstärka Östersjöforskningen och ett helhetsgrepp av forskningen genom att grunda enheter på Finlands miljöcentral och Meteorologiska institutet vars ansvarsområde är havsforskningen. I realiteten kommer man att splittra många funktioner. Bland annat kommer forskningsfartyget Arandas tekniska enhet att finnas på Meteorologiska institutet medan enhetens nuvarande förman flyttas till Finlands miljöcentral. Finansieringen av Aranda kommer att finnas på två institut. Havsforskningsdata samlas in i två olika förvaltningssektorers databaser. Den fysikaliska forskningen och uppföljningen görs på Meteorologiska institutet medan den biologiska och kemiska görs på Finlands miljöcentral. Havsforskningsinstitutets bibliotek splittras.

Kapitel 3 Förslagets inverkan
Natur och Miljö saknar uträkningar på den ekonomiska inverkan förslaget har och anser att avsaknaden av en sådan i förslaget är en stor brist. Natur och Miljö befarar att förslaget medför större kostnader än de som finns i dagsläget, bland annat då lönekostnaderna kommer att stiga i och med en högre lönenivå på de mottagande instituten. Dessutom slösas resurser om de nya specialbyggda laboratorieutrymmen, som Havsforskningsinstitutet idag använder, inte utnyttjas optimalt.
Om Havsforskningsinstitutets splittras kommer även den starka image Havsforskningsinstitutet idag har att försvinna, vilket kan innebära sämre förutsättningar att få extern finansiering för havsforskningen i Finlands från t.ex. EU och andra internationella källor.

Kapitel 4 Beredningen
Natur och Miljö är djupt oroad över det odemokratiska sätt på vilken processen pressats framåt. Att de bästa experterna i ämnet, havsforskarna, gång på gång förbisetts är oacceptabelt. Havsforskare både i Finland och utomlands bör nu tas på allvar då nya lösningar utreds. Den högklassiga forskning Havsforskningsinstitutet uppvisat (t.ex. utredning ”Water research in Finland 2002-2006” av Finlands Akademi) bör ges förutsättningar att fortsätta.


Högaktningsfullt,

Lotta Nummelin
tf verksamhetsledare
Natur och Miljö

Taggar

Du kanske också är intresserad av...